കേട്ടിരിക്കു കൊതി തീരെ ! ആസ്വദിക്കൂ ആവോളം !
 

രാമായണ മാസത്തിന് തുടക്കം

 ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന പുണ്യമാസം കര്‍ക്കിടകം വന്നണഞ്ഞു. മണ്ണിനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുളിര്‍മ പകരുന്ന മഴക്കാലവും മരുന്നുകഞ്ഞിയും മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. പഴയകാലത്തെപോലെ തിമിര്‍ത്തുപെയ്യുന്ന മഴ ഇന്ന് കര്‍ക്കിടകം പിറന്നിട്ടും മലയാള മണ്ണില്‍ എത്തിയില്ല. എങ്കിലും ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളില്‍ പതിവുള്ള രാമന്റെ നന്മകള്‍ പുകഴ്ത്തി രാമായണം വായനയ്ക്ക് ഒരു മുടക്കവും വന്നിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Celebrate 2015 with Radio Heartbeats

Recent News

   
© 2012 all rights reserved Radio Heartbeats.com top